CHISA 2019

Hotel Jezerka, Seč

21. - 24.10.2019

66. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019

Odborný program

Speciální zvané přednášky a plenární přednášky   

Speciální zvané přednášky a plenární přednášky jsou v rozsahu 45 až 60 minut a to podle rozhodnutí přednášejícího.

 

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy v Praze

Zabývá se úlohou proteas v regulaci biologických procesů a studiem medicinálně zajímavých enzymů. Soustředil se zejména na výzkum proteinů viru HIV, zejména virové proteázy, která je zodpovědná za dozrávání a šíření viru, a dále na výzkum neuropeptidas a nádorových antigenů prostaty. Je autorem více než 90 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech. Za svou vědeckou činnost získal řadu ocenění. Je členem Učené společnosti České republiky.

   

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

Absolventka VŠCHT Praha, začínala jako odborná redaktorka v chemické redakci Státního nakladatelství technické literatury. Po revoluci se vrátila zpět na VŠCHT, kde založila vydavatelství. V současné době vede Centrum informačních služeb na VŠCHT, jehož součástí je vydavatelství, oddělení IT podpory a integrovaná knihovna VŠCHT NTK a ÚOCHB. V roce 2016 byla spoluautorkou projektu Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib, jehož nositelem je Národní technická knihovna a v prvním roce spuštění projektu byla i jeho ředitelkou. Souběžně s tím se angažuje v přípravě i realizaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím. Od roku 2019 se navíc stala vedoucí Odboru pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny.

Kvalita se stále nosí

„Základem je kvalitní vydavatelské řemeslo“. S touto devizou se vydavatelství VŠCHT Praha stalo prominentním vydavatelem odborné chemické literatury pro český i slovenský trh. Následovalo vydávání elektronických online výukových materiálů a e-learningových kurzů. Spojení vydavatelství s knihovnou a následná integrace knihovny VŠCHT s NTK a posléze i s knihovnou ÚOCHB znamenala vytvoření největší chemické knihovny v ČR a současně poukázala na „akviziční problém“. Centralizace pořizování elektronických zdrojů přináší příležitost usilovat o paradigmatickou změnu od nadprodukce ke kvalitě. Souvislost s hodnocením vědy je zřejmá. Vyvážení zájmů autorů, vydavatelů, konzumentů informací a poskytovatelů podpory je klíčové. Otevřený přístup ke kvalitním vědeckým informacím jako motor ekonomiky.

   

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

Vedoucí Ústavu učitelství a humanitních věd, Ústav anorganické chemie, VŠCHT Praha

Na VŠCHT Praha přednáší anorganickou a koordinační chemii, vede Ústav učitelství, stará se o přípravu budoucích učitelů chemie, má na starosti Chemickou olympiádu a věnuje se popularizaci přírodních věd.

Soumrak? Ne! Svítání mladých chemiků!

Snem každého vysokoškolského učitele je zvídavý a pracovitý student, který má zájem o obor. Ale chemie nepatří mezi nejoblíbenější vyučovací předměty. Pokud chceme pro chemii získat mladé a talentované studenty, musíme jim chemii, tu opravdovou, tedy nikoliv pouze názvosloví, představit brzy. A to nejen v učebně, ale také v laboratoři. Na střední škole už je skoro pozdě, děti začínají být zvídavé už mnohem dřív!

Chemická olympiáda je jednou z nejstarších předmětových soutěží. Chemická olympiáda není jen o molekulách, reakcích a baňkách, ale hlavně o mladých lidech. O mladých lidech, kteří i v dnešní době chtějí přemýšlet a porozumět. A tihle lidé se každoročně sjíždějí na tábor v Běstvině v podhůří Železných hor. Chemická olympiáda i soustředění v Běstvině mají bohatou minulost a slibnou budoucnost.

   

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor chemie. Interní aspirantura na katedře anorganické chemie PřF UK, disertace z oboru RTG krystalografie. V roce 1985 přechod na VŠCHT Praha na Fakultu chemické technologie a Ústav chemie pevných látek. Zde posléze habilitace a profesura z oboru Anorganická chemie a Chemie a technologie anorganických materiálů. V roce 2004 obhájen titul DSc. udělený Akademií věd České republiky, disertační práce „Příspěvek  k poznání polymorfie farmaceutických substancí“. Na VŠCHT Praha postupné zastávání pozic: vedoucí ústavu, proděkan a prorektor pro vědu a výzkum. Od roku 1986 redaktor a posléze šéfredaktor časopisu Chemické listy a časopisu Czech Chemical Society Symposium Series.  Člen předsednictva České společnosti chemické. Člen Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, člen Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze a člen Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1989 nepřetržitá spolupráce s farmaceutickým průmyslem v oblasti pevných farmaceutických substancí. Autor a spoluautor 180 odborných publikací, několika monografií, pedagogických titulů a vysokoškolských skript.

Minulost, současnost a budoucnost Chemických listů

Národní chemický časopis Chemické listy se pyšní především dlouhou a nepřetržitou tradicí od roku 1876. V současné době jsou Chemické listy impaktovaným odborným a odborně ─ společenským časopisem Asociace českých chemických společností.  Vycházejí měsíčně a uveřejňují recenzované příspěvky ze všech oborů chemie a chemického a procesního inženýrství. Publikačním jazykem je čeština, slovenština a na vyžádání i angličtina. Součástí časopisu je Bulletin českých chemických společností vycházející čtvrtletně (čísla 1, 4, 7 a 10). Budoucnost Chemických listů závisí na jejich pružnosti přizpůsobit se publikačnímu prostředí 21. století s ohledem na národní tradici a na sjednocenou Evropu. S tím je samozřejmě spojena jejich atraktivita jak pro čtenáře, tak pro přispívatele. Současnost i budoucnost Chemických listů vyvolává řadu diskusních otázek, námětů a inspirací. To vše bude obsahem uvedené přednášky. 

   

Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c.

Česká jaderná fyzička. V současnosti je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V letech 1980 - 1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Ukončila diplomovou prací Měření neutronů a stanovení dávky od neutronů pomocí mikrodozimetrie, získala titul Ing.

V letech 1994 - 2000 se věnovala doktorskému studiu v oboru jaderná fyzika, získala titul Ph.D.

1985 - 1995 pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie - později Státního zdravotního ústavu - kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření.

Od roku 1992 byla zástupkyní vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky.

1995 - 1996 byla ředitelkou odboru havarijní připravenosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v roce 1996 - 1999 pak ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany.

Od 1. listopadu 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,od listopadu 2006 do listopadu 2009 předsedala asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

Příběh uranu aneb jaderná energie včera, dnes a zítra

   

Ing. Radka Šefců

Po absolvování studií na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na Ústavu chemické technologie restaurování památek, obor restaurování a konzervování památek působila 3 roky v soukromé firmě na pozici odborný technolog. Roku 1998 nastoupila do chemicko-technologické laboratoře Národní galerii Praha, kde působí na pozici vedoucí do dnes. Odborně se věnuje historickým malířským technikám, přírodovědným průzkumům a identifikaci výtvarných materiálů uměleckých děl. Specializuje se zejména na techniku středověkých výtvarných technik  a v rámci prováděných expertíz se zabývá pravostí uměleckých děl. Je řešitelkou několika vědeckých grantových projektů v rámci programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR. V rámci své profesní odbornosti spolupracuje s dalšími státními sbírkotvornými institucemi (Národní muzeum Praha, Národní památkový ústav, Národní knihovna) a odbornými pracovišti, např. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha, Ústav dějin umění a Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, v.v.i., Kriminalistický ústav Policie ČR. Publikovala desítky odborných impaktovaných a recenzovaných článků, autorsky se podílela na přípravě několika monografií, katalogů, dalších odborných příspěvků a přednášek.

Prvky a jejich sloučeniny ve výtvarném umění

Přednáška představí možnosti potenciálu chemie v přední sbírkotvorné instituci, jíž je Národní galerie Praha. Chemicko-technologická laboratoř působí v její struktuře již od roku 1966. V rámci přírodovědných průzkumů jsou zde shromažďována data, která jsou implementována do komplexních znalostí materiálové podstaty výtvarného díla a jsou významným východiskem k posouzení vývoje historických výtvarných technik a k verifikaci uměleckých děl. Pro identifikaci výtvarných materiálů jsou využívány neinvazivní a nedestruktivní instrumentální techniky. Výsledky odborné činnosti chemika ve sbírkotvorné instituci jsou invenční křižovatkou mezioborové spolupráce odborných pracovníků přírodních a  humanitních věd.

   

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 

Ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK

Vystudoval analytickou chemii a v rámci postgraduálního studia Krajinou a aplikovanou ekologii na PřF UK. Zabývá se toxikologií, osudem, mikrobiální biodegradací a analýzou organických polutantů v životním prostředí a podílí se na vývoji dekontaminačních metod, zejména využívajících mikroorganismy. Působí rovněž na Mikrobiologickém ústavu AVČR. Je autorem a spoluautorem více než 160 publikací v odborných zahraničních časopisech, několika kapitol a patentů.

Vývoj bioremediačních metod a aplikace chemotaxonomie

Přednáška se bude zabývat popisem specifické analytické metody analýzy fosfolipidických mastných kyselin (PLFA z angl. phospholipids fatty acid analysis), která byla původně zavedena jako metoda taxonomická umožňující zařazení bakterií podle složení specifických zmíněných mastných kyselin a dávno se přežila nástupem metod pracujících s DNA.  Jenomže se ukázalo, že je velmi užitečná pro rychlé a přesné stanovení živé mikrobiální biomasy s určitým kvalitativním náhledem do skupin mikroorganismů.

V rámci přednášky budou presentovány ukázky vývoje dekontaminačních technologií využívající kombinací aplikací mikroorganismů a fyzikálně chemických metod, kdy tato čistě chemická a v podstatě jednoduchá  metoda PLFA umožnila interpretaci biologických dat a vysvětlila principy různých pokročilých dekontaminačních postupů.

 

 

Klíčové přednášky nominované Hlavním výborem ČSCHI

Ve dvou paralelních sekcích A a B bude v rámci konference prosloveno 12 klíčových přednášek. Přednášející byli nominováni členy Hlavního výboru ČSCHI. Přednášky byly vybrány tak, aby přinášely přehled o nejmodernějších trendech ve velmi široké oblasti chemického inženýrství a chemie. Důraz při výběru byl kladen na kvalitu příspěvku i posluchačskou atraktivitu tématu. Délka klíčové přednášky činí 30 minut. 

 

Plenární studentské desetiminutovky – Soutěž o cenu firmy Helago

V rámci konference proběhne studentská soutěž o nejlepší desetiminutovou přednášku. Mohou se zúčastnit studenti Bc., Mgr. nebo Ph.D. studia, kteří zašlou přihlášku do této soutěže. Komise vybere 10-12 příspěvků, které v rámci soutěže zazní. Přednášky budou vybrány tak, aby reprezentovaly studenty různých univerzit a fakult, pokud možno napříč republikou s cílem seznámit posluchače s tím, jaký výzkum v rámci studentských prací probíhá na našich univerzitách a hlavně s cílem umožnit studentům prezentovat svou práci před publikem. Abychom studentům ulehčili napětí, které s prezentací většinou mají, přednášky proběhnou bez následné diskuze. O to důrazněji bude hlídán čas 10 min, který na svou prezentaci studenti budou mít vyhrazený a kvalita prezentace.

Posterová sekce

Postery jsou pro nás stejně důležité, jako přednášky.

Autory posterů prosíme o přítomnost u svých příspěvků během středečního večera od 18:00h do 20:00h, kdy proběhne hodnocení posterů.

Velikost posterových stojanů je A0, prosíme o orientaci na výšku - po domluvě lze vyvěsit i poster orientovaný na šířku (napiště nám prosím na org@chisa.cz).

 

Konferenční ceny

  1. Výroční cena ČSCHI
  2. První cena posterové sekce
  3. Druhá cena posterové sekce
  4. Třetí cena cena posterové sekce
  5. Cena ředitele ÚCHP AV ČR za zajímavou, průmyslově orientovanou práci
  6. Studentská cena děkana FCHT VŠCHT Praha
  7. Cena firmy HELAGO-CZ, s r.o. za nejlepší studentskou plenární desetiminutovku